Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows* 8/8.1 (64 bit)

Trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows* 8/8.1 (32 bit)