Công cụ quản lý Intel® VMD/VROC và LED cho VMware* ESXi* 8.x

784751
10/25/2023

Giới thiệu

Tiện ích dòng lệnh để quản trị âm lượng RAID Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) / Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và quản lý LED. Gói này tương thích với VMware* ESXi* 8.x.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 34.4 KB
  • SHA1: EBF67395159A534A19F348956A5421F10B9614CE

Mô tả chi tiết

Gói này chứa công cụ intel-vmdr-người dùng được sử dụng để quản lý khối lượng RAID và đèn LED trong môi trường VMware* ESXi*. Gói này chỉ tương thích với VMware* ESXi* 8.x. Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản tương thích với VMware* ESXi* 7.x, hãy tham khảo Intel® VMD/VROC và Công cụ quản lý LED cho VMware* ESXi* 7.x.

ánh xạ tương thích Intel® VMD

Kiểm tra refence ánh xạ bên dưới để xem bạn nên sử dụng phiên bản công cụ nào dựa trên phiên bản trình điều khiển Intel® VMD được cài đặt trong hệ thống. Có thể chọn các phiên bản có sẵn của công cụ từ menu thả xuống ở đầu trang tải xuống này.

Phiên bản công cụ tương thích Trình điều khiển Intel® VMD
3.0.0.2216 3.0.0.1038
3.0.0.2229 3.0.1.1001, 3.2.0.1008
3.5.0.2274 3.5.1.1002

Hướng dẫn sử dụng

Xem Hướng dẫn sử dụng Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) cho VMware* ESXi* để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm thông tin về Intel® VROC, hãy truy cập Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC). Các tài nguyên bổ sung có sẵn tại Hỗ trợ cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.