Intel® Server System sản phẩm dòng sản phẩm D50TNP và Công cụ cấu hình nhiệt

19787
6/15/2021

Giới thiệu

Công cụ Intel® Server System nguồn D50TNP và Công cụ cấu hình nhiệt tính toán việc sử dụng điện và cấu hình nhiệt. (1.1)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: 388D14213C8F638C03B8A21295C07C96DB193215

Mô tả chi tiết

Cho phép macro trong Microsoft Office Excel* hoặc chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.