Tiện ích AMISCE (Môi trường Điều khiển Cài đặt AMI) cho M10JNP2SB

19551
6/29/2020

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích AMISCE(Môi trường điều khiển thiết lập AMI) cho M10JNP2SB. (5.04)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA1: 4A121CCC7484C08132150AC00D42E44BA0CCA5D4

Mô tả chi tiết

Môi trường điều khiển cài đặt AMI (AMISCE) cung cấp cho bạn một cách dễ dàng cập nhật các biến NVRAM từ trong môi trường EFI, Linux* hoặc Windows*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.