Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển RAID phần mềm Intel® Rapid Storage Technology doanh nghiệp (Intel® RSTe) cho Intel® Server Board M10JNP2SB

Intel® Server Board mềm cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB