Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19198
2/14/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển LAN cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]DN với Intel® Ethernet Connection I219-LM sử dụng Windows® Server 2016.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN trên Windows® Server 2016 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]DN với Intel® Ethernet Connection I219-LM.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.