Gói tham chiếu dễ bay hơi Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV

18505
4/12/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm này cho Intel® Visual Compute Accelerator chứa tham chiếu dễ bay hơi hoặc mẫu để hiển thị cấu hình có thể (1.3.148).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 556.2 MB
  • SHA256: AEEFC7E001CC76FD2A6DE63CF55AADF45500D51F4684E2BCD7E2413FEDB06278

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Gói này chứa tham chiếu dễ bay hơi hoặc mẫu để hiển thị các cấu hình có thể.

Hình ảnh dễ bay hơi nằm trên đĩa RAM. Khi khởi động lại máy chủ được thực thi, toàn bộ hình ảnh sẽ bị xóa khỏi đĩa RAM. Nếu cần có tham chiếu liên tục hoặc hình ảnh mẫu, hãy kiểm tra Gói tham chiếu liên tục.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh chứa một hạt nhân tham chiếu (hạt nhân có các bản vá lỗi Intel Media Server Studio được áp dụng) và chứa Intel® Media Server Studio Community Edition được phát hành® công khai mới nhất (không có gói mẫu phương tiện).
  • Hình ảnh được nhóm xác thực kiểm tra một cách hạn chế (chỉ các tình huống cơ bản).

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 974b289dd2fb6e5891f0cdf9de0ac5f1

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.