Danh sách các gói cho các bản phát hành phần mềm khác nhau cho Intel® Visual Compute Accelerator

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000028110

06/12/2023

Tham khảo bảng bên dưới để tải xuống các gói khác nhau liên quan đến các phiên bản phần mềm khác nhau cho Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA).

Lưu ý
  • Phiên bản phần mềm 1.3 chỉ áp dụng cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV.
  • Gói AVC Benchmark Script chỉ áp dụng cho Intel® Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV.
Tên gói hàng Phiên bản phần mềm
1.3 1.5 2.1 2.2 2.3
Cập nhật BIOS Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Cập nhật EEPROM Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Xây dựng tập lệnh Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tệp nguồn Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Gói sản xuất dễ bay hơi Tải về Tải về N/A N/A N/A
Gói tham chiếu liên tục Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Gói tham chiếu dễ bay hơi Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tệp máy chủ lưu trữ N/A Tải về Tải về Tải về Tải về
Gói sản xuất liên tục N/A N/A Tải về N/A N/A
KVM Gói sản xuất dễ bay hơi CentOS* N/A N/A Tải về Tải về
Gói sản xuất KVMGT dễ bay hơi Ubuntu* N/A N/A Tải về Tải về
Gói kịch bản điểm chuẩn AVC N/A N/A N/A Tải về Tải về
Ghi chú Phát hành N/A Tải về
Lưu ý Các phiên bản phần mềm 1.3, 1.5, 2.1 và mới hơn chỉ được vá chống lại lỗ hổng Phân tích kênh bên.
Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tư vấn bảo mật chống lại lỗ hổng phân tích kênh bên cho bộ gia tốc điện toán hình ảnh Intel®