Intel® Chipset Device Software cho S1200V3RP

17378
12/4/2013

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: A6E0D7AB3981CFF7B7BB2EB0283234E66B6A815A

Mô tả chi tiết

Intel®® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả cho hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo các tính năng sau hoạt động đúng:
- Dịch vụ PCI và ISAPNP lõi
- Hỗ trợ PCIe*
- Hỗ trợ lưu trữ IDE/ATA33/ATA66/ATA100
- Hỗ trợ lưu trữ SATA
- Hỗ trợ USB
- Xác định các thành phần Chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.