Gói khôi phục BIOS S5500BC cho EFI

15641
2/22/2010

Giới thiệu

Gói khôi phục BIOS S5500BC cho EFI

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8 MB
  • SHA1: 77EF3AD24B6D7EC7A14218805CD82163D4C9BFCC

Mô tả chi tiết

Việc khôi phục BIOS yêu cầu các tệp sau đây có trong thư mục gốc trên phương tiện khởi động, chẳng hạn như Ổ đĩa quang SATA hoặc ổ di động USB. Lưu ý rằng các ổ đĩa mềm USB không được hỗ trợ cho quy trình này.1. FVMAIN. FV? Tập tin hình ảnh môi trường vận hành phục hồi UEFI
2. iFLASH32.EFI? Tiện ích cập nhật flash UEFI 2.6 Bản dựng 10 trở lên
3. *GHI LẠI. CAP? Tệp Chi phối BIOS, trong đó * đại diện cho phiên bản BIOS được tải lên hệ thống
4. KHỞI ĐỘNG. NSH? Tập tin lệnh UEFI tự động chạy khi hình ảnh môi trường hoạt động UEFI được tải

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.