Verilog HDL: Trình bổ sung hệ số nhân đã ký

author-image

Bởi

Ví dụ này mô tả thiết kế bộ bổ sung hệ số nhân có ký 16 bit với thanh ghi đường ống trong Verilog HDL. Các công cụ tổng hợp có thể phát hiện các thiết kế bổ trợ nhân trong mã HDL và tự động suy luận về altmult_add năng suất cao để mang lại kết quả tối ưu.

Hình 1. Biểu đồ cấp cao nhất của bộ bổ trợ nhân đã ký.

Tải xuống các tệp được sử dụng trong ví dụ này:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu Thiết kế Intel®.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.