ID bài viết: 000087156 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 06/07/2017

Lỗi nội bộ: Hệ thống con: DMIG, Tập tin: /quartus/ddb/dmig/dmig_checker.cpp, Dòng: 307

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Bản cập nhật Phần mềm Phiên bản Pro Intel® Quartus® Prime phiên bản 17.0 1 trở lên, bạn có thể tìm thấy Lỗi nội bộ ở trên khi bạn thực hiện di chuyển thiết bị Cyclone® 10.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, đối với Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 17.0 Cập nhật 1, tải xuống và cài đặt bản vá 1.02 từ các liên kết bên dưới. Bạn phải cài đặt phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Cập nhật 17.0 1 trước khi cài đặt bản vá này.

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 17.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  Intel® Arria®
  FPGA Intel® Cyclone® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.