FPGA cơ sở tri thức

Trang Cơ sở Tri thức Intel® FPGA cung cấp liên kết đến các bài viết áp dụng mở rộng đa dạng các vấn FPGA liên quan. Sử dụng điều hướng bên trái FILTER BY để tinh chỉnh lựa chọn của bạn theo dòng thiết bị và phiên bản và phiên bản Phần mềm Intel® Quartus Prime. Hướng dẫn sử dụng trang bổ sung nằm ở cuối trang này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.