FPGA cơ sở tri thức

Trang Cơ sở Tri thức Intel® FPGA cung cấp liên kết đến các bài viết áp dụng mở rộng đa dạng các vấn FPGA liên quan. Sử dụng điều hướng bên trái FILTER BY để tinh chỉnh lựa chọn của bạn theo dòng thiết bị và phiên bản và phiên bản Phần mềm Intel® Quartus Prime. Hướng dẫn sử dụng trang bổ sung nằm ở cuối trang này.

Tìm kiếm mẹo tìm kiếm bài viết

Tìm kiếm một vấn đề cụ thể

Tìm kiếm theo phiên bản Phần mềm Intel® Quartus Prime và phiên bản bạn đang sử dụng

  1. Thêm từ khóa, thông báo lỗi hoặc tên IP trong hộp tìm kiếm
  2. Sử dụng bộ lọc khác để tinh chỉnh kết quả
  • Chọn bộ lọc Dòng thiết bị cho phiên bản dòng (ví dụ: Intel® Stratix® 10)
  • Chọn phiên bản Intel® Quartus® mới
  • Chọn phiên bản Intel® Quartus® hành
  1. Để trống hộp tìm kiếm
  2. Chọn phiên bản Intel® Quartus® mới
  3. Chọn phiên bản Intel® Quartus® hành
  4. Tùy chọn: Bật Bộ lọc tham gia quan trọng
  5. Tùy chọn: Chọn bộ lọc Dòng thiết bị cho phiên bản dòng (ví dụ: Intel® Stratix® 10)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.