ID bài viết: 000086974 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 20/11/2013

Lỗi (178018): Các kênh trong các nhóm kênh liên kết có chứa các nội dung sau phải được đặt ở các vị trí liền kề. Nếu PLL CMU được sử dụng, các khoảng trống phải được để lại cho kênh PLL truyền.

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Bộ thu phát Arria® V IP FPGA Intel® PHY riêng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể gặp phải các lỗi Fitter sau nếu bạn đang biên dịch một thiết kế với 4 kênh của PHY XAUI được đặt trên hai ngân hàng thu phát thiết bị Arria® V trong Quartus® II 13.0.

  Lỗi (178018): Các kênh trong các nhóm kênh liên kết có chứa các nội dung sau phải được đặt ở các vị trí liền kề. Nếu PLL CMU được sử dụng, các khoảng trống phải được để lại cho kênh PLL truyền.

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu từ phần mềm Intel® Quartus® Prime Standard Edition phiên bản 13.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.