ID bài viết: 000086974 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 20/11/2013

Lỗi (178018): Các kênh trong các nhóm kênh liên kết chứa các kênh sau phải được đặt ở các vị trí tiếp giáp. Nếu sử dụng PLLs CMU, các khoảng trống phải được để lại cho kênh PLL truyền.

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể gặp phải các lỗi Fitter sau đây nếu bạn đang biên dịch một thiết kế với 4 kênh của XAUI PHY được đặt trên hai ngân hàng thu phát thiết bị Arria® V trong Quartus® II 13.0.

  Lỗi (178018): Các kênh trong các nhóm kênh liên kết chứa các kênh sau phải được đặt ở các vị trí tiếp giáp. Nếu sử dụng PLLs CMU, các khoảng trống phải được để lại cho kênh PLL truyền.

  Độ phân giải

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.