ID bài viết: 000084306 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 14/01/2013

Ánh xạ giữa điện áp ngưỡng phát hiện tín hiệu (Vth) và cài đặt trong megawizard Stratix IV GX ALTGX là gì?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Ánh xạ giữa điện áp ngưỡng phát hiện tín hiệu (Vth) và cài đặt trong Stratix® IV GX ALTGX MegaWizard™ được chi tiết trong bảng dưới đây.

  Cài đặt ALTGXĐiện áp ngưỡng (Vth)
  850mV
  745mV
  640mV
  535mV
  430mV
  325mV
  220mV
  115mV

  Tín hiệu trạng thái rx_signaldetect sẽ hiển thị khi điện áp đầu vào vi phân đỉnh cao nhất của bộ thu VID(p-p) cao hơn Vth nhân với 4.

  Độ phân giải Thông tin này sẽ được thêm vào bản phát hành trong tương lai của sách hướng dẫn Stratix IV.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV GT

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.