ID bài viết: 000081649 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/08/2012

Chức năng EyeQ thu phát có được hỗ trợ trên Arria II GX không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, chức năng thu phát EyeQ không được hỗ trợ trên các Arria® II GX.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Arria® II GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.