ID bài viết: 000081483 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 28/02/2014

Làm cách nào để bắt buộc cập nhật RAM cấu hình trong một thiết bị MAX II hoặc MAX V theo dõi lập trình bằng ISP thời gian thực?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi các thiết bị MAX® II và MAX V được lập trình lại bằng cách sử dụng tệp JAM trong đó ISP thời gian thực đã được bật, RAM cấu hình của thiết bị MAX không được cập nhật sau khi lập trình và thiết bị sẽ tiếp tục chạy từ cấu hình hiện có.

  Để cho phép định cấu hình lại MAX thiết bị sau khi lập trình lại, bạn phải sử dụng DO_FORCE_SRAM_DOWNLOAD thủ tục tùy chọn. Ví dụ: lệnh này có thể được sử dụng:

  quartus_jli -c -a PROGRAM -e DO_FORCE_SRAM_DOWNLOAD

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  CPLD MAX® V
  CPLD MAX® II
  CPLD MAX® II Z

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.