ID bài viết: 000080757 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/02/2013

Thiết kế DDR3 theo tỷ lệ hàng quý Arria thiết bị V ở 667 MHz có thể bị lỗi thời gian

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Vấn đề này ảnh hưởng đến các sản phẩm DDR3.

  Thiết kế DDR3 theo tỷ lệ hàng quý nhắm Arria thiết bị V và chạy ở 667 MHz có thể không đáp ứng các yêu cầu về thời gian trên địa chỉ và lệnh và đọc đường dẫn chụp.

  Độ phân giải

  Giải pháp khắc phục sự cố này là thêm các hạn chế sau đến tệp SDC:

  nếu {} { foreach { ck_pin } { set_clock_uncertainty -từ [get_clocks] -đến [get_clocks] -add -hold 0.200 }}

  Ngoài ra, bạn nên sử dụng các thành phần bộ nhớ cấp tốc độ 800 MHz.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.