ID bài viết: 000080434 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 11/06/2019

ERROR(16031): Chế độ Cấu hình Nội bộ Hiện tại không hỗ trợ khởi tạo bộ nhớ hoặc ROM. Chọn chế độ Cấu hình Nội bộ với ERAM.

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • IP FPGA Intel® FFT
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Sẽ có lỗi trên khi sử dụng lõi FFT IP với các thiết bị Intel® MAX® 10 SC không hỗ trợ tính năng Memory Initialization Compact vì IP FFT cần bộ nhớ trên chip để lưu trữ hệ số. Lỗi này sẽ được nhìn thấy trong quá trình tổng hợp khi IP FFT đã khởi tạo Intel® MAX® dự án 10 SC.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này khi sử dụng IP FFT , sử dụng Intel® MAX® 10 thiết bị bao gồm các tính năng Flash hoặc Analog, cả hai tính năng này đều hỗ trợ khởi tạo bộ nhớ.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.