ID bài viết: 000074611 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/11/2019

Tại sao một số chân I/O của thiết bị Intel® MAX® 10 10M04SAU324I7G và 10M04SCU324C8G ở thấp hơn là ba trạng thái với kéo lên trong ISP bình thường?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do vấn đề trong Phần mềm phiên bản tiêu chuẩn Intel® Quartus® Prime phiên bản 18.0, một số chân I/O của Intel® MAX® 10 thiết bị 10M04SAU324I7G và 10M04SCU324C8G sẽ vẫn thấp hơn là ba trạng thái với kéo lên trong ISP bình thường.

  Điều này có liên quan đến một vấn đề đã biết trước đó, được mô tả trong Tại sao tôi quan sát một số chân I/O được điều hướng đến LOW (GND) trong quá trình lập trình tệp POF cho MAX 10?

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm tiêu chuẩn phiên bản 19.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.