Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Chipset INF

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển cho Windows 7*

trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 8.1* và Windows® 10

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver hành cho Dòng Intel® 8/9/100 và Dòng Chipset Intel® C220/C610