Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

Thông tin PCN

SLK77

929228
PCN

SLKA9

930417
PCN