Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SLK77

929228
PCN | MDDS

SLKA9

930417
PCN | MDDS