Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SLJXY

925144
PCN

SLJXZ

925145
PCN