Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) SATA Slim-line Optical DVD /- Re-writeable Drive.
(1) 880mm SATA cable.
Note: A peripheral power cable is included with the systems that have support for optical drives.
(Optical drives are not supported in R2312WT & R2224WT based systems)

Note: Unoccupied SATA 7-pin port is required for the device installation on Silver Pass Server Systems.

Thông tin bổ sung

Mô tả
SATA Slim-line Optical DVD +/- Re-writeable Drive