Trình điều khiển Intel® NPU - Windows*

794734
5/24/2024

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel® NPU - Windows* 32.0.100.2408 dành cho bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và chọn Bộ xử lý Intel® Core™ có Keem Bay rời (chỉ dành cho Raptor Lake).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11* (23H2), Windows 11* (22H2)
  • Kích thước: 72.9 MB
  • SHA256: 4E4847B95C583F967A4DA7B8FC4B71CFFCFC707340D5732EF94992BE6EF28B0D

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Intel® NPU cho Windows* (Intel® AI Boost) bao gồm hỗ trợ cho OpenVino 2024.0.

Xem ghi chú phát hành để biết các nền tảng được hỗ trợ, thông tin hệ điều hành, các sự cố đã khắc phục và đã biết, cũng như phần về cách cài đặt/cập nhật trình điều khiển NPU.

Hệ điều hành: Microsoft Windows® 11 64-bit (22H2, 23H2)

Nền tảng được hỗ trợ: Meteor Lake (bộ xử lý Intel® Core™ Ultra) và Raptor Lake (chọn Intel® Core™ Bộ xử lý có Keem Bay rời).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.