Gói chương trình cơ sở và Công cụ chuyển đổi chế độ LED cho Thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe*

19460
10/20/2021

Giới thiệu

Cài đặt công cụ chuyển mạch chế độ LED và B08C phiên bản chương trình cơ sở cho các thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 0F26FE2B585345A4F4CD1EED6FCF28F153246D9D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này bao gồm các thành phần sau đây cho bộ chuyển mạch Intel® PCIe AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

 • Firmware
  • Windows* 2012R2, 2016, 2019
  • Linux*
   • RHEL* 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
   • SLES* 12 SP3
   • Ubuntu* 16.04.3
 • Công cụ chuyển đổi chế độ ĐÈN LED
 • Trình điều khiển Windows

Cảnh báo:

Gói Linux cụ thể cho phiên bản Linux được liệt kê ở trên. Không thử gói trên phiên bản Linux khác với các gói được liệt kê ở trên.

Thư mục src có các tệp nguồn để bạn biên dịch và xây dựng gói cho các phiên bản Linux khác.

Cách cài đặt

Xem "Firmware Installation instructions.txt" có trong gói để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.