Trình điều ® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

18828
3/31/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software hỗ trợ bluetooth® nghệ cho Intel® NUC bằng cách sử dụng Windows® 10 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 12.3 MB
  • SHA1: 32F8DB33069B6F1EDCE7CA55CE3B51FC20ACE58C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software hỗ ® Bluetooth cho bộ điều hợp Bluetooth Intel® được cài đặt trong Intel® NUC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.