Cập nhật BIOS cho Intel® Compute Stick - CCSKLm5v

18682
12/2/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STK2mv64CC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 13.9 MB
 • SHA1: DC63940C3079CC9A6176794FE220EFC5334BF789
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.2 MB
 • SHA1: ADAEECCCBF9DCC7BA5D4CA1201BE7D0460AA1CBD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tìm các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STK2mv64CC. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tập lệnh readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.

Tệp nào để chọn?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [CCV0065.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Cập nhật UEFI BIOS [CCSKLm5v.86A.0065.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ vỏ EFI. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Lưu ý

 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
 • Không tắt nguồn hệ thống của bạn trước khi quá trình cập nhật hoàn tất. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 3 phút.
 • BIOS cho một trình điều Intel® Compute Stick thể được tùy chỉnh với Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®.
 • Do một cải tiến bảo mật, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ BIOS nào sớm hơn BIOS 0053.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.