bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho STK1AW32SC

18624
12/14/2017

Giới thiệu

Cài đặt Đồ ® HD Intel® Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 114.5 MB
  • SHA1: A873E13EE0C8BF2277539A94A79D51A623CAB93C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Đồ ® HD Intel® Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel Compute Stick? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.