Trình điều khiển video tích hợp cho Windows* Server 2012 R2 dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WT/R2000WT

17960
9/2/2014

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển video tích hợp Windows* dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WT/R2000WT.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Chứa trình điều khiển Emulex* Windows* 2012 R2 Onboard Video dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WT/R2000WT.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.