Bộ phân tích thời gian đặt Lệnh False Path

author-image

Bởi

Bạn có thể sử dụng lệnh set_false_path xác định đường dẫn sai của thiết kế của mình (ví dụ: đường dẫn có thể bỏ qua trong quá trình phân tích thời gian). Danh sách sau hiển thị các tùy chọn có sẵn cho set_false_path lệnh:

set_false_path
     [-from < list>]
     [-to <to list>]
     [-thru <thru list>]

Bảng 1 Mô tả các tùy chọn cho set_false_path lệnh.

Bảng 1. Mô tả tùy chọn cho set_false_path lệnh

Mô tả tùy chọn
- từ < từ danh sách> Danh sách < từ > là một tập hợp hoặc danh sách các đối tượng trong thiết kế.
-đến danh <to> Danh sách <to của > là một tập hợp hoặc danh sách các đối tượng trong thiết kế.
-thru <thru list> Danh sách <thru là > tập hợp hoặc danh sách các đối tượng trong thiết kế. Danh sách <thru được > hành động như điểm chuyển động của đường dẫn.

Khi các đối tượng là các nút thời gian, đường dẫn sai chỉ áp dụng cho đường dẫn giữa hai nút. Khi đối tượng là đồng hồ, đường dẫn sai sẽ áp dụng cho tất cả các đường dẫn mà nút nguồn (cho -từ) hoặc nút đích (đối với -đến) được đồng hồ xung nhịp.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.