VHDL: 8 x 64 Shift Register với Taps

author-image

Bởi

Ví dụ này mô tả thanh ghi dịch chuyển dài 8 bit, 64 bit với các vòi nước được cách nhau bằng nhau trong VHDL. Các công cụ tổng hợp phát hiện các nhóm thanh ghi dịch chuyển và suy altshift_taps chức năng siêu lớn tùy thuộc vào kiến trúc thiết bị mục tiêu.

Hình 1. Biểu đồ cấp cao nhất đăng ký ca làm việc 8x64.

Tải xuống các tệp được sử dụng trong ví dụ này:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu thiết kế Intel®.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.