Thư viện OpenCL™

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: Không xác định

  • Quartus®: v17.1

author-image

Bởi

Tính năng Thư viện OpenCL cho phép bao gồm các mô-đun được viết bằng ngôn ngữ Register Transfer Level (RTL) như VHDL và Verilog, vào các hạt nhân OpenCL. Một hoặc nhiều mô-đun RTL như vậy được đóng gói vào một đối tượng "Thư viện OpenCL", sau đó được truyền sang aoc như thể đó là một thư viện phần mềm. Để biết thêm thông tin về tính năng Thư viện OpenCL, Intel® FPGA SDK dành cho Hướng dẫn Lập trình OpenCL.

Hai ví dụ được cung cấp tại đây. Lõi đầu tiên chứa lõi RTL không truy cập bộ nhớ ngoài. Đây là cách ưa thích để tạo các thành phần Thư viện OpenCL, vì nó dễ dàng thiết kế và gỡ lỗi hơn các mô-đun cần nói chuyện trực tiếp với bộ nhớ ngoài.

Ví dụ thứ hai chứa một mô-đun RTL yêu cầu giao Avalon® bộ nhớ được ánh xạ để truy cập DDR trực tiếp.

Tải

Ví dụ thiết kế cung cấp mã nguồn cho thiết bị OpenCL (.cl) cũng như ứng dụng máy chủ. Để biên dịch ứng dụng máy chủ, gói Linux* bao gồm một Makefile và gói Windows bao gồm một dự án Microsoft Visual Studio 2010.

Các bản tải xuống sau được cung cấp cho ví dụ này:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu Thiết kế Intel®.

Yêu cầu phần mềm và phần cứng

Ví dụ thiết kế này yêu cầu các công cụ sau:

  • Intel FPGA mềm v16.1 hoặc mới hơn
  • Intel FPGA SDK cho OpenCL1 v16.1 trở lên
  • Trên Linux: GNU Make và gcc
  • Trên Windows: Microsoft* Visual Studio 2010

Để tải xuống các Intel FPGA công cụ mới, hãy truy cập trang tải xuống OpenCL. Các yêu cầu đối với hệ điều hành cơ bản giống như của Intel FPGA SDK cho OpenCL.

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu thiết kế Intel.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1 Sản phẩm dựa trên Thông số kỹ thuật Khronos được công bố và đã thông qua Quy trình kiểm tra tuân thủ Khronos. Có thể tìm thấy trạng thái tuân thủ hiện tại tại www.khronos.org/conformance.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.