ID bài viết: 000056722 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 12/07/2021

Băng thông bộ nhớ tối đa theo lý thuyết cho Intel® Core™ xử lý chuỗi X

Môi Trường

Intel® Core™ X-Series Processors

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả cách để có được băng thông bộ nhớ tối đa theo lý thuyết cho Bộ xử lý Tự® Intel.

Mô tả

Băng thông bộ nhớ tối đa theo lý thuyết cho bộ xử lý Intel® Core™ X là gì và nó được tính như thế nào?

Độ phân giải

Băng thông bộ nhớ tối đa là tốc độ tối đa mà tại đó dữ liệu có thể được đọc hoặc lưu trữ vào bộ nhớ bán dẫn của bộ xử lý (tính bằng GB/s).

Băng thông bộ nhớ tối đa theo lý thuyết cho bộ xử lý chuỗi Intel Core X có thể được tính bằng cách nhân tần số bộ nhớ (một nửa kể từ tốc độ dữ liệu kép x 2), nhân cho số lượng byte chiều rộng , và nhân cho số lượng kênh được hỗ trợ cho   bộ xử lý.

Ví dụ:
Đối với DDR4 2933, bộ nhớ được hỗ trợ trong một số lõi-x -series là (1466.67 X 2) X 8 (số byte chiều rộng) X 4 (Số kênh) = 93.866,88 MB/s băng thông, hoặc 94 GB/s.

Có thể thấy băng thông bộ nhớ thấp hơn mong đợi do có nhiều biến hệ thống, chẳng hạn như khối lượng công việc phần mềm và trạng thái điện của hệ thống.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.