Sách trắng về Bảo mật Ẩn dưới Hệ điều hành

Tài liệu này bao gồm các tính năng bảo mật Intel® Hardware Shield trên nền tảng Intel vPro®. Intel Hardware Shield ra mắt với nền tảng Intel vPro. Intel Hardware Shield có ba nhóm công nghệ bảo mật. Ba nhóm là: Bảo mật Ẩn dưới Hệ điều hành, Bảo vệ Ứng dụng & Dữ liệu và Bảo vệ Khỏi Những Mối đe dọa Nâng cao. Mỗi phần trong tài liệu này đánh giá tất cả các công nghệ trong một nhóm, bao gồm cả khả năng bảo mật phần mềm và phần cứng.