• <Xem thêm trên Intel.com

Charles Sets Sights on Tourism Marketing

Interactive kiosk combines concierge services and POS system for tourists.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống