• <Xem thêm trên Intel.com

Các Thương Hiệu

Xin đọc cẩn thận các quy định sau đây trước khi sử dụng site này. Đồng thời, vui lòng tham khảo hướng dẫn về các Thương Hiệu và Nhãn Hiệu.

Thông Tin Về Thương Hiệu

Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, biểu trưng Intel, logo công nghệ chống trộm Intel, Intel Atom,  Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Insider, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, biểu trưng InTru, biểu trưng InTru Inside, InTru soundmark, Iris, Itanium, Kno, Look Inside., logo Look Inside., Mashery, MCS, MMX, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, smartSignaling, Sound Mark, logo Engineering Stay With It, Dự án những người sáng tạo, Hành trình Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon,  X-GOLD, XMM, X-PMU và XPOSYS là các thương hiệu của Tập đoàn Intel tại Mỹ và / hoặc các quốc gia khác.

*Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác.

Microsoft, Windows, và logo Windows là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh.

Bluetooth là thương hiệu do chủ sở hữu độc quyền của nó sở hữu và được Tập Đoàn Intel sử dụng theo giấy phép.

Tập Đoàn Intel sử dụng nhãn hiệu Palm OS* Ready theo giấy cho phép của Palm, Inc.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

Copyright ©Tập Đoàn Intel. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.