Các Thương Hiệu


Thông Tin Về Thương Hiệu

Xin đọc cẩn thận các quy định sau đây trước khi sử dụng site này. Đồng thời, vui lòng tham khảo hướng dẫn về các Thương hiệu và Nhãn hiệu.

3D XPoint, Axxia, Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. Experience What's Inside, logo Intel. Experience What's Inside, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Insider, Intel Joule, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, logo InTru, logo InTru Inside, InTru soundmark, Iris, Itanium, MCS, MMX, Optane, Ostro, Pali, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, Soletta, Sound Mark, StarPro, Stay With It, logo Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU và XPOSYS là các thương hiệu hay các chi nhánh của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

*Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác.

Microsoft, Windows, và logo Windows là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh.

Bluetooth là thương hiệu do chủ sở hữu độc quyền của nó sở hữu và được Tập Đoàn Intel sử dụng theo giấy phép.

Tập Đoàn Intel sử dụng nhãn hiệu Palm OS* Ready theo giấy cho phép của Palm, Inc.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.


Bản Quyền © Intel Corporation 2016.