• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor 3500 Series Thermal/Mechanical Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống