• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Itanium® Processor Family SAL Specification

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống