Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel(R) Itanium(R) System Abstraction Layer Specification, Revision 3.4

Video Liên Quan