Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

June 2011 - XMP self-cert webposting_core i7 and i5 mobile processors (1st-2nd Gen).xls