• <Xem thêm trên Intel.com

Khuyến khích Tự định hướng và Hợp tác

Khuyến khích Tự định hướng và Hợp tác

Phát triển tính Tự chủ của người học

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là đào tạo ra những người học độc lập. Điều này là đặc biệt quan trọng trong thế kỷ 21, thời của những thay đổi nhanh chóng về kỹthuật, khi người ta phải không ngừng học và học lại các kỹ năng . Những người học tự định hướng phải biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó trong suốt quá trình học tập mà không cần phải được nhắc nhở. Họ phải biết cách xác định và sử dụng nhiều nguồn tài liệu và công cụ học tập khác nhau. Họ dám “dấn thân” mạo hiểm và học từ những sai lầm của mình. 

Các công trình nghiên cứu cho thấy lớp học thúc đẩy học tập tự định hướng sẽ phát triển những học sinh ham tìm tòi và sẵn sàng thực hiện những điều mới mẻ (Garrison, 1997), xem khó khăn là thử thách, khát khao thay đổi và yêu thích học tập (Taylor, 1995). Taylor cũng phát hiện rằng những học sinh được học trong môi trường này sẽ có động cơ học tập cao và có những phẩm chất như kiên trì, độc lập, tự giác, tự tin và có định hướng mục tiêu. Tất cả những phẩm chất này là kỹ năng  của thế kỷ 21 mà học sinh phải đạt được để thành công trong những nỗ lực trong tương lai. 

Bảng dưới đây khái quát về các phương pháp, mục đích và công cụ dùng để tự định hướng và cộng tác . Các liên kết sẽ cho thông tin chi tiết hơn cùng những ví dụ cụ thể.

Phương pháp Mục đích Thời điểm sử dụng Phương tiện
Kế hoạch dự án Kế hoạch dự án giúp học sinh tự chủ trong học tập. Học sinh xác định mục tiêu, thiết kế chiến lược để đạt mục tiêu , đặt thời gian biểu và xác định các tiêu chí để đánh giá. Sử dụng khi bắt đầu dự án trong buổi trao đổi với học sinh. Giúp học sinh hoàn thiện kế hoạch của chính mình và xem xét tính khả thi và nét riêng biệt.
Tự đánh giá và Phản hồi Tự đánh giá và phải hồi cho học sinh cơ hội để đánh giá sự tiến bộ, suy nghĩ và học tập của bản thân và phản hồi về phương pháp để đạt tiến bộ. Sử dụng trong suốt cả dự án bằng giảng giải, thảo luận hoặc qua bài viết.
Phản hồi qua bạn học Phản hồi của bạn học giúp cho học sinh tiếp thu được đặc điểm về chất lượng học tập qua đánh giá việc học của bạn học. Sử dụng trong suốt cả dự án trong thảo luận nhóm, sau phác thảo dự án hoặc cho sản phẩm hay sự thể hiện năng lực cuối cùng.
Quan sát các nhóm làm việc Quan sát học sinh làm việc theo nhóm để hỗ trợ đánh giá  kỹ năng  cộng tác. Sử dụng trong suốt cả dự án bằng ghi chép, dùng Bản kiểm mục , đưa ra những gợi ý khi các nhóm cùng làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ. Học sinh cũng đánh giá các kỹ năng  làm việc nhóm bằng cách sử dụng bản kiểm mục  và các phản hồi.
Chiến lược Đánh giá