• <Xem thêm trên Intel.com

Các Nhà tư tưởng vĩ đại

Các Nhà tư tưởng vĩ đại Great Thinkers

Tóm tắt dự án / Unit Summary

Dự án này cho học sinh cơ hội tìm hiểu những bộ óc vĩ đại có ảnh hưởng quan trọng tới thế giới. Học sinh đảm nhiệm vai trò của một Nhà tư tưởng vĩ đại và thông qua nghiên cứu, các em trả lời Câu hỏi nội dung như Nhà tư tưởng vĩ đại thay đổi thế giới như thế nào? Những trở ngại nào mà họ phải vượt qua để thay đổi thế giới?Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai? Sau khi tổng hợp các thông tin cho bài nghiên cứu, học sinh sáng tác bài thơ “TÔI LÀ” và viết những bài nhật ký từ quan điểm của các Nhà tư tưởng mà các em đóng vai. Ở hoạt động cuối cùng, học sinh trở thành Nhà tư tưởng vĩ đại của mình, trình bày về cuộc sống và những thành công của Nhà tư tưởng vĩ đại với các bạn trong lớp. Trong phần phản hồi cuối cùng, học sinh trả lời câu hỏi khái quát và câu hỏi bài học Cần những gì để thay đổi thế giới? Những người nào có ảnh hưởng tích cực  đến thế giới?

Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions 

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta?
 • Unit Questions: Các câu hỏi bài học
  Những người nào có ảnh hưởng tích cực  lên thế giới của chúng ta?
 • Content Questions: Các câu hỏi nội dung
  Nhà tư tưởng vĩ đại thay đổi thế giới như thế nào?
  Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?
  Những trở ngại nào mà họ phải vượt qua để thay đổi thế giới?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Plan

Lịch trình đánh giá
Lịch trình này thể hiện theo thứ tự thời gian các loại hình thức đánh giá chính thức và không chính thức khác nhau được thực hiện trong suốt dự án. Bảng dưới đây giải thích cách mỗi đánh giá được sử dụng và người sử dụng nó vì mục đích gì.

Lịch trình đánh giá

Trước khi bắt đầu dự án Học sinh tiến hành dự án và hoàn tất công việc Sau khi hoàn thành dự án

 • Biểu đồ K-W- L
 • Danh sách
 • Nhật ký
 • Đặt câu hỏi
 • Câu hỏi nghiên cứu
 • Nhật ký
 • Đặt câu hỏi
 • Biểu đồ K-W- L
 • Những ghi chép nhỏ
 • Hướng dẫn cho điểm bài thơ
 • Phản hồi từ bạn học
 • Hướng dẫn cho điểm nhật ký
 • Hướng dẫn cho điểm nội dung trình bày miệng
 • Hướng dẫn cho điểm bài trình bày
 • Biểu đồ K-W- L
 • Đặt câu hỏi
 • Hướng dẫn cho điểm nội dung trình bày miệng
 • Hướng dẫn cho điểm bài trình bày miệng
 • Phản hồi


Đánh giá Quá trình và mục đích đánh giá
Biểu đồ K-W- L Học sinh phát triển các biểu đồ K-W-L của lớp học và cá nhân về các Nhà tư tưởng vĩ đại. Học sinh sử dụng các biểu đồ này để ôn lại những kiến thức đã có từ trước, động não các ý tưởng, suy nghĩ về các câu hỏi để nghiên cứu và phản hồi việc học của các em. Giáo viên sử dụng biểu đồ K-W-L vào lúc đầu nhằm đánh giá sự sẵn sàng và mối quan tâm đến chủ đề và sau đó trong suốt dự án nhằm tăng cường các kỹ năng siêu nhận thức khi học sinh xem lại các biểu đồ và phản hồi việc học của các em.
Danh sách (doc)
Học sinh đưa ra một danh sách những người nổi tiếng và chọn ra năm người mà các em nghĩ rằng đã có những ảnh hưởng tích cực lên thế giới. Điều này giúp học sinh sử dụng đến kiến thức đã biết  và bắt đầu sắp xếp các suy nghĩ của các em. Giáo viên sử dụng thông tin này nhằm đánh giá loại người nào mà học sinh nghĩ rằng đã tạo nên ảnh hưởng tích cực lên thế giới. Sau đó, tổ chức một cuộc thảo luận làm nổi bật lên những đặc điểm quan trọng về các Nhà tư tưởng vĩ đại.
Nhật ký Học sinh ghi chép lại trong quá trình nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản hồi vào nhật ký học tập. Giáo viên xem lại các nhật ký học tập trong lúc thảo luận nhằm cung cấp phản hồi, làm rõ những chỗ học sinh hiểu chưa đúng, và cung cấp bài học thêm nếu cần thiết. Giáo viên xem lại nhật ký học tập vào cuối dự án nhằm đánh giá các kỹ năng phân tích và tổng hợp.
Đặt câu hỏi (doc)
Giáo viên sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi nhằm theo dõi tiến bộ của học sinh, kiểm tra khả năng tiếp thu bài, và thu hút học sinh vào tư duy bậc cao. Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh khi đi đến từng nhóm trong suốt thời gian làm việc theo nhóm hay cá nhân cũng như trong suốt buổi thảo luận. Giáo viên cũng xem lại bộ câu hỏi định hướng trong suốt dự án nhằm phân tích khả năng hiểu bài của học sinh.
Câu hỏi nghiên cứu (doc) Học sinh được phát một bài kiểm tra về nghiên cứu yêu cầu trả lời ngắn gọn nhằm kiểm tra tiến trình làm việc của các em. Bài kiểm tra này cung cấp cho giáo viên thông tin nhanh về bài nghiên cứu của học sinh tại thời điểm đó. Mục đích quan trọng nhất của bài kiểm tra này là hướng dẫn cho học sinh những vấn đề các em vẫn cần phải tìm hiểu có liên quan đến cuộc đời  và sự nghiệp của Nhà tư tưởng vĩ đại.
Những ghi chép nhỏ Trong hình thức đánh giá không chính thức này, các ghi chép từ những buổi quan sát và tương tác với các cá nhân học sinh và các nhóm và từ các cuộc thảo luận sẽ cung cấp tài liệu cho công việc đánh giá cuối cùng.
Hướng dẫn chấm điểm bài thơ (doc)
Học sinh sử dụng hướng dẫn chấm điểm bài thơ nhằm giám sát chất lượng công việc của mình và cung cấp phản hồi cho bạn học trong lúc viết, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài thơ “TÔI LÀ”. Giáo viên sử dụng hướng dẫn chấm điểm để đánh giá bài thơ cuối cùng.
Phản hồi cho bạn học Học sinh sử dụng hướng dẫn chấm điểm bài thơ để phản hồi cho các bài thơ của bạn học. Các em không cho điểm lẫn nhau, mà chỉ làm nổi bật các mô tả trong hướng dẫn cho điểm tương ứng với bài thơ, đưa ra  dẫn chứng  từ bài thơ. Mục đích chính của việc phản hồi cho bạn học là nhằm cải thiện công việc chứ không nhằm để đánh giá.
Hướng dẫn chấm điểm nhật ký (doc)
Học sinh sử dụng hướng dẫn chấm điểm nhật ký để theo dõi chất lượng công việc trong lúc viết nhật ký. Giáo viên sử dụng hướng dẫn chấm điểm này để đánh giá các mục nhật ký cuối cùng.
Hướng dẫn chấm điểm nội dung bài trình bày miệng (doc)
Học sinh viết và thực hiện bài thuyết trình như một Nhà tư tưởng vĩ đại mà các em đóng vai, sử dụng Hướng dẫn chấm điểm nội dung bài thuyết trình để giúp chuẩn bị nội dung bài thuyết trình cũng như làm rõ các câu hỏi trong suốt các buổi luyện tập. Đây là hướng dẫn thứ nhất trong hai hướng dẫn chấm điểm bài thuyết trình của học sinh. Hướng dẫn chấm điểm nội dung sẽ đánh giá chất lượng của bài thuyết trình, trong khi đó hướng dẫn chấm điểm bài trình bày nói sẽ đánh giá việc thực hiện bài thuyết trình. Giáo viên sử dụng hướng dẫn chấm điểm này để đánh giá nội dung của bài trình bày nói.
Hướng dẫn chấm điểm bài trình bày miệng (doc)
Học sinh viết và thực hiện bài thuyết trình như một Nhà tư tưởng vĩ đại mà các em đóng vai, sử dụng Hướng dẫn chấm điểm bài thuyết trình miệng nhằm giúp chuẩn bị nội dung của bài trình bày hay phần sản phẩm của bài trình bày nói cũng như làm rõ các câu hỏi trong các buổi luyện tập. Giáo viên sử dụng hướng dẫn chấm điểm để đánh giá bài trình bày miệng.
Phản hồi Học sinh phản hồi những điều các em đã học trong bài học, trở lại các Câu hỏi khái quát và Câu hỏi bài học, “Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta?” và “Người nào ảnh hưởng tích cực lên thế giới của chúng ta?” Học sinh đưa ra chứng cứ từ bài nghiên cứu và các bài thuyết trình của bạn học. Giáo viên sử dụng những phản hồi này để đánh giá tiến bộ của học sinh trong suốt bài học.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Joel Lang tham gia chương trình dạy học của Intel®, và đưa ra ý tưởng cho kế hoạch đánh giá này. Một nhóm giáo viên đã mở rộng ý tưởng này thành ví dụ bạn mà bạn đang tham khảo.

Các Nhà tư tưởng vĩ đại

Tóm lược

Cấp học: 6-8

Môn học:
Nghiên cứu xã hội, Ngôn ngữ nghệ thuật

Đề tài:
Đọc, viết và giao tiếp

Kỹ năng tư duy bậc cao: Phân tích, Tổng hợp

Trọng tâm học tập:
Nghiên cứu, Viết bài mô tả, nói trước công chúng

Thời gian cần thiết:
Hằng ngày trong 5 tuần, 50-75 phút mỗi ngày