• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Pentium® M Processor and Intel® 855PM DDR 333/266/200 MHz Chipset Platform Design Guide Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống