Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel(R) 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) and Intel(R) 82801ER I/O Controller Hub 5 R (ICH5R) Thermal Design Guide