• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82801EB/82801ER I/O Controller Hub 5 R, Thermal Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống