Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Developer's Manual, Vol. 3C

This chapter describes the basics of virtual machine architecture and an overview of the Virtual Machine Extensions (VMX) that support virtualization of processor hardware for multiple software environments.

Information about VMX instructions is provided in Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 2B. Other aspects of VMX and system programming considerations ar...e described in chapters of Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B.

Video Liên Quan