Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Thiết bị đi kèm với Windows 10 và bản nâng cấp Windows 11 miễn phí hoặc có thể được tải trước Windows 11. Bản nâng cấp Windows 11 sẽ được cung cấp cho các thiết bị đủ điều kiện vào cuối năm 2021 đến năm 2022. Thời điểm sẽ thay đổi tùy theo thiết bị. Một số tính năng cụ thể yêu cầu có phần cứng cụ thể (xem aka.ms/windows11-spec).