Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

SCS 8 Training Module 1: Introduction to Intel® vPro™ Technology Video

Here you can download the latest version of Intel® Setup and Configuration Software. Also, we’re ready and waiting to help you in the Intel® Setup and Configuration Community.