Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Evaluation Kit Program Terms and Conditions

License Agreement: Terms for the Intel® embedded evaluation platform program include scope of use, confidentiality, features and capabilities, ownership and license, disclaimers, and term length of the agreement. (v.2, Aug. 2015)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan