Hỗ trợ Mạng và Các Ứng dụng 5G từ Đám mây đến Biên

Nỗ lực đổi mới mạng liên tục của Intel trang bị cho các nhà cung cấp dịch vụ những mạng lưới dành riêng cho đám mây, có thể mở rộng và linh hoạt từ lõi đến RAN đến biên - trong khi vẫn cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ để nắm bắt lợi ích của chuyển đổi số.