Ảnh động của bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC

Xem cách thức bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC - một bộ nhớ cao cấp hoàn toàn mới - có thể thay đổi cách thức thiết kế và sử dụng máy tính của chúng ta.